Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji tehnološke rešitve vmesnika za naročanje

RAZLIČICA v2.6 Z DNE 6. 3. 2023

1. člen

Opredelitev pojmov

Naročnik izvajalec zdravstvenih storitev (IZS), ki ima z Medifitom podpisano pogodbo o najemu rešitve
HIS Hospital Information System, tj. zdravstveno informacijski sistem, integriran s Platformo Medifita, ki ga koristi Naročnik, skladno s pogodbo na relaciji med dobaviteljem HIS in Naročnikom
Ponudnik, Medifit Medifit d.o.o., Tržaška c. 116, 1000 Ljubljana
Booking Widget programska rešitev, ki omogoča Fizičnim osebam funkcionalnost Spletnega naročanja na Zdravstvene storitve direktno v HIS, skladno z znotraj HIS določenimi poslovnimi pravili, kot jih določi Naročnik 
Zdravstvene storitve samoplačniške zdravstvene storitve oziroma zdravstvene storitve, ki niso v breme osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter za katere želi Naročnik omogočiti Spletno naročanje
Platforma Medifit tehnološka platforma Medifita prek katere poteka komunikacija s HIS 
Fizična oseba posameznik, ki izvede Spletno naročanje
Spletno naročanje aktivnost Fizične osebe, ki prek Booking Widgeta kreira naročilo na Zdravstveno storitev, t.j. rezervacija razpoložljivega teremina ali oddaja naročila v čakalno vrsto znotraj HIS (v nadaljevanju kot tip naročila)
Tip naročila direktno naročanje / rezervacija termina v urnik: Fizična oseba izbere storitev in termin; rezervacija se prikaže direktno na koledarju HIS Naročnika

čakalna vrsta: rezervacija storitve brez termina, ki se prikaže v čakalni vrsti HIS Naročnika, od koder jo Naročnik prestavi v koledar

Medifit Network aplikacija za spremljanje analitike rezervacij prek Platforme Medifit. 
Spletna mesta Medifita spletna mesta s katerimi upravlja Medifit v lastnem imenu in za svoj račun 
IZS Izvajalec zdravstvenih storitev
KZZ kartica zdravstvenega zavarovanja

2. člen

Uvodna določba

Ta dokument (v nadaljevanju: Splošni pogoji) definira splošne pogoje uporabe produkta Booking Widget, ki je predmet najema storitve po pogodbi med Naročnikom in Medifitom (v nadaljevanju Pogodba). 

Navedeni Splošni pogoji poslovanja urejajo Spletno naročanje, ki je na voljo na spletnih straneh, kot je definirano v Splošnih pogojih.  

3. člen

Lastnosti rešitve

Tehnološka rešitev Booking Widget omogoča Fizičnim osebam naslednje funkcionalnosti:

 • prikaz seznama Zdravstvenih storitev,
 • prikaz imena, izobrazbe in specializacije oseb, ki izvajajo Zdravstvene storitve,
 • podatke o razpoložljivih terminih Zdravstvenih storitev in njihovih cenah,
 • navedbo naziva Naročnika,
 • izvedbo Spletnega naročila.

Rešitev Booking Widget je namenjena Fizičnim osebam izključno v slovenskem jeziku. 

Osnova za ustrezno delovanje Booking Widgeta so nastavitve znotraj HIS, ki so v domeni Naročnika, in sicer: 

 • nastavitev razpoložljivosti, 
 • nastavitev Tipa naročila,
 • pravilna navedba naziva Zdravstvenih storitev.

3.1 Tip naročila

Naročnik v svojem HIS določi določi tip naročila Zdravstvene storitve. Podatek se prek ID-ja storitve posreduje Medifitu, ki tako omogoča:

 • Direktno naročanje: Fizična oseba prek Booking Widgeta rezervira termin za želeno storitev, ki se zapiše direktno v čakalno knjigo / termine v HIS Naročnika.
 • Naročanje v čakalno vrsto: Fizična oseba prek Booking Widgeta izbere storitev, ki jo želi rezervirati, a zanjo ne izbere termina. Rezervacija storitve brez termina se zabeleži v čakalno vrsto v HIS Naročnika.

3.2 Uporabniški grafični vmesnik Booking Widgeta

Naročnik je seznanjen z uporabniško izkušnjo Fizične osebe pri uporabi Booking Widgeta ter s funkcionalnostmi, ki so predmet rešitve. 

Medifit si pridružuje pravico, da bo uporabniško izkušnjo in funkcionalnosti Booking Widgeta ves čas nadgrajeval v skladu z izboljšanjem uporabniške izkušnje.

V nadaljevanju so navedeni posamezni elementi Booking Widgeta. 

Seznam storitev Prikaz seznama storitev, cen in časa trajanja, za katere Naročnik omogoča Spletno naročanje.
Storitev Naziv storitve. 
Izvajalec Naziv izvajalca storitve.
Informacije o podizvajalcu storitve in cena Ime, priimek, naziv in izobrazba podizvajalca, h kateremu se Fizična oseba naroča in bo izvedel storitev. Prikaz cene storitve.
Prikaz prostih terminov* Časovnica s prostimi termini za Spletno naročanje (za prikaz razpoložljivosti poskrbi Naročnik znotraj HIS)
Obvezni osebni podatki Fizična oseba izpolni naslednje podatke: ime, priimek, dan rojstva, mesec rojstva, leto rojstva, elektronski naslov, mobilni telefon.
Izbirni osebni podatki Naročnik lahko doda dodatna vnosna polja za vnos osebnih podatkov Fizične osebe: naslov, EMŠO in številko KZZ.
Dodatno Opcijsko dodatno polje, ki ga lahko Naročnik sam definira (tj. zapiše, katera navodila prikažemo Fizični osebi pri izpolnjevanju).
Nalaganje dokumentacije Fizična oseba ima ob rezervaciji termina možnost priložiti dokumentacijo. Polje se lahko doda na Booking Widget na željo Naročnika. Naložena dokumentacija se prikaže na kartici termina v HIS Naročnika.
Opt-in Naročnik ima možnost vstaviti povezavo do pravne dokumentacije, ki jo želi komunicirati s Fizično osebo. URL posreduje Medifitu ob nastavitvah Booking Widgeta.
Potrditev termina Prikaz povzetka naročila in obvestilo o uspešni rezervaciji. Rezerviran termin se zabeleži direktno v HIS Naročnika

*Ta sklop je relevanten izključno za Tip naročila “Naročanje na termin”.

3.3 Transakcijska sporočila poslana Fizični osebi v imenu Naročnika 

V primeru, da se Medifit in Naročnik v procesu implementacije dogovorita za vklop potrditvenih elektronskih (e-mail) sporočil, bo Fizična oseba po oddanem naročilu v čakalno vrsto ali rezervaciji naročnikove zdravstvene storitve prejela potrditveno sporočilo. Vsebina teh sporočil je lahko, po dogovoru med naročnikom in Medifitom, znamčena s celostno grafično podobo (CGP) naročnika.

Booking Widget kreira in distribuira neposredno po Spletnem naročanju Fizični osebi obvestilo o uspešno izvedenem naročilu na e-poštni naslov Fizične osebe. V primeru spremembe termina s strani Naročnika rešitev dodatnih obvestil Fizični osebi ne posreduje .

Kreiranje in distribucija transakcijskih sporočil, posredovanih Fizični osebi

Direktno naročanje
Potrditev rezervacije  E-poštno sporočilo Fizični osebi ob rezervaciji termina prek Booking Widgeta.
Prejem rezervacije  Obvestilo Naročniku o prejetem terminu Fizične osebe, na dogovorjeni e-poštni naslov Naročnika, brez navedbe osebnih podatkov Fizične osebe
Naročanje v čakalno vrsto
Naročilo v čakalno vrsto Obvestilo Naročniku o prejetem naročilu Fizične osebe, na dogovorjeni e-poštni naslov Naročnika, brez navedbe osebnih podatkov Fizične osebe
Obvestilo Fizični osebi o oddanem naročilu v čakalno vrsto.
Obvestilo Fizični osebi o rezerviranem terminu.

3.4 Splošni pogoji poslovanja Naročnika, namenjeni Fizični osebi 

Zadnji korak Spletnega naročila, izvedenega prek Booking Widgeta, se nanaša na potrditev strinjanja s splošnimi pogoji (in seznanjenosti s politiko zasebnosti) Naročnika, namenjenih Fizični osebi za izvedbo Zdravstvene storitve (optin), kot jih je Naročnik predal Medifitu v fazi Implementacije Booking Widgeta (točka 3). 

3.5 Funkcionalnost predplačila Zdravstvene storitve 

Booking Widget omogoča v sklopu Spletnega naročanja tudi dodatni korak, in sicer funkcionalnost predplačila Zdravstvene storitve prek integracije s plačilnim modulom (npr. Bankart), kar se zavede v HIS kot komentar na kartico termina. Predplačilo se vključi v proces Spletnega naročanja v primeru potrebe Naročnika v procesu Implementacije (4. točka). Predpogoj za ustrezno delovanje te funkcionalnosti je sklenitev pogodbenega razmerja z banko (npr. NKBM), kar je v domeni Naročnika in ponudnika procesiranja spletnih plačil. Strošek integracije Booking Widgeta in s strani Naročnika izbranega plačilnega modula je oblikovan po meri in določen v Pogodbi. 

4. člen 

Implementacija Booking Widgeta 

4.1 Predpriprava okolja

Predpogoj za konfiguracijo Booking Widgeta je izvedba spodnjih aktivnosti, ki so v domeni Naročnika. 

 1. Naročnik naroči pri svojem dobavitelju HIS vklop povezave svojega HIS z Medifitovo platformo z namenom spletnega naročanja pod identifikacijsko oznako št. 8 (t.i. Business Subject ID 8), vezano na zunanji vir rezervacije storitev.
 2. Naročnik določi v svojem HIS Tip naročila za posamezno Zdravstveno storitev.
 3. Naročnik sporoči Medifitu: 
  • naziv, ceno in ID Zdravstvenih storitev, 
  • barvno oznako (na osnovi CGP), 
  • časovni zamik naročanja Fizičnih oseb (tj. koliko časa pred terminom lahko Fizična oseba tega tudi rezervira);
  • URL spletne strani, kamor bo Naročnik namestil Booking Widget;
  • spletno povezavo do pravne dokumentacije (predmet točke 3.4);
  • vzorce transakcijih sporočil, ki bodo v imenu Naročnika distribuirani Fizični osebi (glej člen 3.3).

Naročnik uredi predpripravo okolja v roku 30 dni od podpisa Pogodbe.

4.2 Konfiguracija Booking Widgeta

Medifit bo konfiguriral Booking Widget v roku 15 dni po zaključku predpriprave okolja s strani Naročnika (4.1). Rešitev bo predal Naročniku v obliki odrezka programske kode, ki ga bo Naročnik vdelal v skomunicirane spletne strani.

5. člen 

Spremembe nastavitev, ki vplivajo na Spletno naročanje

Naročnik lahko samodejno spreminja Tip naročila na nivoju posamezne Zdravstvene storitve. Ostale spremembe so predmet re-konfiguracije Booking Widgeta in kot takšne predmet dodatnega naročila, ki se zaračuna skladno z rednim cenikom družbe Medifit.

6. člen

Obdelava osebnih podatkov Fizičnih oseb

Za obstoj ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov Fizičnih oseb ter izpolnjevanje drugih zahtev za zakonito obdelavo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi v celoti odgovarja Naročnik. 

Medifit in Naročnik bosta pred začetkom obdelave osebnih podatkov podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, saj nastopa Medifit v vlogi obdelovalca, Naročnik pa v vlogu upravljavca osebnih podatkov Fizičnih oseb.

7. člen

Omejitev odgovornosti

Medifit skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na Booking Widgetu, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi Naročniku ali Fizični osebi lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na Booking Widget, s čimer je njegova kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker Medifit dopušča možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporoča, da te podatke Fizična oseba preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na Booking Widgetu.

Na Booking Widget so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani ustanov oz. drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih straneh Medifita ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na omenjenih drugih spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

8. člen

Vmesnik “Medifit Network”

Medifit bo v sklopu rešitve Booking Widget zagotovil Naročniku tudi grafični uporabniški vmesnik Medifit Network, ki služi analitiki rezervacij, opravljenih prek platforme Medifit.  

9. člen

Uporaba Booking Widgeta na Spletnih straneh Medifita

Medifit in Naročnik lahko z ločeno pogodbo dogovorita tudi uporabo Booking Widgeta na Spletnih straneh Medifita.  

V tem primeru veljajo prav tako predmetni Splošni pogoji, dodatno pa ima Medifit možnost, da vključi v zadnji korak Spletnega naročila lastno potrditveno polje. Vsebina potrditvenega polja je v domeni Medifita in predmet opcijske privolitve Fizične osebe (opt-in).

10. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Medifit lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Medifit je dolžan Naročnika obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb.

V Ljubljani, dne 6. 3. 2023

MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
dr. Anže Polanec