Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji storitve ePosvet izvajalca zdravstvenih storitev MEDIFIT (PE Medifit Medical)

RAZLIČICA v1.0 Z DNE 11. 4. 2022

Preambula

Koriščenje storitve NI namenjeno:

 • nujnim primerom (če Uporabnik meni, da je življenjsko ogrožen, naj takoj pokliče telefonsko številko 112);
 • osebam, mlajšim od dopolnjenega 16. leta starosti.

Izvajalec zdravstvene storitve storitev ne izvaja v okviru javne zdravstvene mreže in tako ne izvaja izdaje napotnic ali delovnih nalogov, receptov za zdravila ali potrdil o odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstveno upravičenih razlogov (bolniški stalež).

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • izvajalec je družba Medifit d.o.o., PE Medifit Medical;
 • uporabnik je polnoletna fizična oseba, ki se za uporabo storitve predhodno v celoti strinja s temi Splošnimi pogoji;
 • plačnik storitve je poslovni subjekt, ki krije Izvajalcu strošek Storitve, k jo koristi točno določen Uporabnik;
 • storitev ePosvet je zdravstvena storitev, ki zagotavlja Uporabnikom, vezano na nenujna oziroma življenjsko neogrožujoča stanja, posvet na daljavo z zdravnikom specialistom splošne oziroma družinske medicine, na osnovi katerega zdravnik poda Uporabniku pisno delovno diagnozo in morebitna priporočila glede nadaljnjih korakov zdravljenja. 

1. člen

Storitev ePosvet

Storitev  je namenjena izključno Uporabnikom, kot so opredeljeni v teh Splošnih pogojih. V primeru uporabe uporabniškega računa s strani tretje osebe (tj. Uporabnik posodi svoj uporabniški račun tretji osebi, zato da bi ta koristila zdravstveno storitev v sklopu uporabe aplikacije), se to šteje kot nedopustna raba.

V sklopu storitve ePosvet so možne naslednje funkcionalnosti:

 • možnost rezervacije vnaprej naročenega (angl. scheduled) termina za izvedbo zdravstvene storitve,
 • zvočna in/ali video obravnava pacienta s strani zdravnika specialista splošne oz. družinske medicine (zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije);
 • dostop do zdravstvene dokumentacije, nastale v okviru posveta, prek varne povezave.

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, Storitev ni namenjena nujnim primerom.

Zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije zagotavlja Izvajalec, ki ima s strani Ministrstva za zdravje izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in razpolaga s prostori za izvajanje ambulantne dejavnosti.

Vsi zdravniki, ki izvajajo omenjene zdravstvene storitve, so vpisani v register zdravnikov Zdravniške zbornice in imajo izdano veljavno licenco. Zdravniki izvajajo zdravstvene storitve v imenu izvajalca, Medifit d.o.o..

Komunikacija z Uporabnikom poteka v slovenskem jeziku. Skladno z navedenim je v slovenskem jeziku pripravljena tudi dokumentacija, ki nastane v sklopu posveta. 

Posvet na daljavo se opravi brez fizičnega stika z Uporabnikom storitve. Zdravnik poda svoje mnenje I.) na podlagi pogovora in morebitne dokumentacije, ki jo je Uporabnik posredoval po lastni volji in izbiri in II.) brez predhodnih informacij o zdravstvenem stanju Uporabnika in brez vpogleda v zdravstveni karton pacienta, Centralni register pacientovih podatkov ter v ostalo morebitno pomembno zdravstveno dokumentacijo. 

Zdravstvena storitev, ki jo izvajajo zdravniki v imenu izvajalca, ne zajema izdaje napotnic ali delovnih nalogov, receptov za zdravila ali potrdil o odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstveno upravičenih razlogov (bolniški stalež), saj izvajalec ni del javne zdravstvene mreže.

Uporabnik prejme po posvetu zdravstveno dokumentacijo, ki vključuje delovno diagnozo in priporočila za nadaljnje korake. Zdravnik ima možnost, da po lastni presoji v sklopu posveta na daljavo usmeri Uporabnika na fizični pregled, ki se izvede v ambulanti izvajalca. Uporabnik ima prostovoljno izbiro, da pregled odkloni, vendar v tem primeru zdravnik ni zavezan k izdaji zdravstvene dokumentacije. 

Če zdravnik tekom posveta strokovno presodi, da Uporabnik potrebuje nadaljnjo obravnavo (npr. pri specialistu, fizioterapevtu ali sorodno zdravstveno ali z zdravjem povezano storitev), lahko Izvajalec Uporabnika usmeri do tovrstne storitve znotraj Izvajalčeve partnerske mreže izvajalcev zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev. Izvajalec lahko v tem primeru Uporabniku pomaga do rezervacije zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve tako, da mu posreduje proste termine želene zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve (npr. znotraj spletne aplikacije ali prek elektronske pošte), Uporabnik pa nato prostovoljno opravi rezervacijo želene samoplačniške storitve, na način da sam vpiše osebne podatke, ki bodo posredovani do s strani Uporabnika izbranega izvajalca zdravstvenih storitev. 

V primeru, da Uporabnik meni, da je prišlo do napake v zapisu zdravstvene dokumentacije, ima možnost, da o tem obvesti izvajalca, in sicer v roku 24 ur po prejemu dokumentacije tako, da izvajalca pisno obvesti prek elektronskega naslova medical@medifit.si 

Kadar stranke presodijo, da so jim bile kot koristniku zdravstvenih storitev kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah, imajo pravico do obravnave teh kršitev. Več informacij o pritožbenem postopku je na voljo na spletnem naslovu https://medical.medifit.si/.

2. člen

Komunikacija z Uporabniki

3.1. Transakcijska sporočila

V sklopu uporabe aplikacije lahko Uporabnikom izvajalec pošljo obvestila v obliki transakcijskih sporočil prek SMS ali elektronske pošte. Transakcijska sporočila vključujejo npr. obvestila o terminih ali kodo dvofaktorske avtentikacije in so kot takšna potrebna za predvideno rabo aplikacije. Med transakcijska sporočila sodi tudi avtomatsko generirani vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo, ki ga Uporabnik lahko prejme po opravljeni zdravstveni storitvi.

Prejem transakcijskih sporočil se šteje za del uporabe aplikacije oziroma Storitve. 

3.2. Tehnična izvedba

Sporočila SMS in elektronska pošta so prek programskih vmesnikov posredovani v zunanje sisteme izvajalčevih podizvajalcev, ki nastopajo v vlogi pogodbenih podobdelovalcev, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o., dosegljivo na tej povezavi.

Pri pošiljanju sporočil SMS podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila.  

Pri pošiljanju elektronske pošte podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo isti IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila.  

3.3. Podpora uporabnikom

Podporo uporabnikom zagotavljamo prek elektronskega naslova medical@medifit.si skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o.. 

3. člen

Omejitev odgovornosti

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, aplikacija (in zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije) ni namenjena nujnim primerom. V takšnem primeru mora Uporabnik takoj poklicati na telefonsko številko 112 in v celoti prevzema odgovornost za (ne)ukrepanje, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Izvajalec izjavlja, da je aplikacija na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri Uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja aplikacijo in koristi z njo povezane storitve na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene v aplikaciji, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  Uporabnikom. Izvajalec skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v aplikaciji, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi Uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle v aplikacijo, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

V aplikaciji so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani (drugih poslovnih subjektov, npr. plačnika). Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh izvajalec ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

4. člen

Obdelava osebnih podatkov

Informacije in osebne podatke, ki nam jih Uporabniki posredujejo v sklopu koriščenja omenjenih zdravstvenih storitev, npr. zdravstvene podatke, hranimo in postanejo del zbirke osebnih podatkov, vendar zgolj v primerih, ko imamo za to ustrezno podlago za obdelavo osebnih podatkov. V določenih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga tudi zakonodaja.

Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov (zdravstvenih podatkov) poteka le, če smo za to predhodno prejeli privolitev Uporabnika oziroma če je to potrebno za izvedbo zdravstvene storitve. Posredovanje posebnih vrst osebnih podatkov ni obvezno, je pa glede na samo storitev neizogiben del izvedbe zdravstvene storitve.

Za uporabo tehnološke rešitve obravnave na daljavo obdelujemo vaše kontaktne podatke. Če z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev, ne strinjate, izvedba zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije Medifit ni mogoča. Podatka o elektronskem naslovu in telefonski številki sta namreč del dvofaktorske avtentikacije, s katero varujemo dostop do storitve. Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam. 

Zajemamo in obdelujemo naslednje osebne podatke Uporabnika:

Osebni podatekNamen obdelaveČas hrambe podatka
ImeVerifikacija upravičenosti do uporabe storitve2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
PriimekVerifikacija upravičenosti do uporabe storitve2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Datum rojstvaVerifikacija upravičenosti do uporabe storitve2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Elektronski naslovVerifikacija uporabniškega računa2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Številka mobilnega telefonaDvofaktorska avtentikacija uporabniškega računa2 leti od zadnje prijave v aplikacijo

5. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora Uporabnika

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

6. člen

Nedopustna raba

Za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje vsako ravnanje v obliki povzročitve ali opustitve, zaradi katerega spletni aplikaciji ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda. Prav tako za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje uporaba te v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila vzpostavljena in dana v uporabo.

Za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje zlasti, vendar ne izključno:

 • uporaba ePosveta s strani osebe, ki ni Uporabnik, 
 • posojanje svojega uporabniškega računa drugi osebi,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih Uporabnikov,
 • poskus pridobitve privilegijev, do katerih Uporabnik ni pooblaščen,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno ali z zakonom prepovedano vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je oslabitev integritete oz. stabilnega delovanja računalniškega sistema ali omrežja.

Izvajalec ima pravico izvesti ustrezne ukrepe v spletni aplikaciji, če presodi, da Uporabnik nedopustno uporablja spletno aplikacijo. Med tovrstne ukrepe lahko sodi tudi onemogočanje uporabniškega računa.

7. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Uporabnik sprejme pred vsako uporabo Storitve aktualne Splošne pogoje. 

V Ljubljani, dne 11. 4. 2022

MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
dr. Anže Polanec