Medifit

Splošni pogoji platforme ambulanta.si

RAZLIČICA v2.4 Z DNE 29. 3. 2022


1. člen

Uvodna določba

Spletna platforma ambulanta.si (v nadaljevanju: platforma) vsebuje informacije o zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitvah in izvajalcih, ki izvajajo te storitve, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

  • prikaz seznama izvajalcev samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
  • prikaz seznama samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
  • informacije o cenah samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
  • možnost oddaje rezervacij na samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve in
  • oddajo mnenja in ocene o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno ali z zdravjem povezano  storitvijo.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
  • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za prikaz podizvajalcev in storitev, ki jih opravljajo, ter prejem rezervacij prek platforme (tudi izvajalec zdravstvenih storitev ali izvajalec zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev);
  • uporabnik spletnega mesta ali uporabnik je fizična oseba, ki uporablja spletno mesto v osebne namene; za uporabo spletnega mesta se strinja s temi Splošnimi pogoji (tudi obiskovalec).

3. člen

Uporaba spletnega mesta s strani izvajalcev
zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev

Izvajalec (Medifit d.o.o.) in naročnik (izvajalec zdravstvenih storitev) imata pogodbeno dogovorjen poslovni odnos, na osnovi katerega izvajalec na platformi lahko prikazuje naročnikove zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve. 

4. člen

Uporaba spletnega mesta s strani obiskovalcev

4.1. Uporaba spletnega mesta za prikaz podatkov o izvajalcih in zdravstvenih storitvah 

Platforma je dostopna na naslovu https://www.ambulanta.si in prikazuje samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve in njihove izvajalce v Sloveniji z možnostjo oddaje rezervacije za te storitve.

Ekipa platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, skladno s 6. členom teh Splošnih pogojev pa ne odgovarjamo za nepravilnosti podatkov in morebitno iz tega razloga nastalo škodo.

4.2. Oddaja rezervacije na termin samoplačniške zdravstvene storitve

Uporabnik platforme ima možnost, da odda rezervacijo na termin samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve prek spletnega obrazca (rezervacijskega vmesnika) na platformi. Izvajalec jamči, da pri oddaji rezervacij skladno s Politiko zasebnosti zagotavlja varnost prenosa in ne izvaja hrambe podatkov ali sledenja uporabnikom, razen kot to definira točka 4.3.. Izvajalec (Medifit) ima z naročnikom (izvajalcem zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev) sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov v smislu predpisov s področja varstva osebnih podatkov. 

Uporabnik platforme se strinja, da bo ob oddaji rezervacije lahko prejel potrditvena sporočila ali opomnike glede termina, in sicer prek elektronske pošte (e-mail) ali sporočil SMS na v postopku rezervacije zapisane kontaktne podatke (elektronski naslov, mobilni telefon) in da so takšna sporočila transakcijske narave ter del storitve.

4.3. Uporaba spletnega mesta za oddajo mnenja in ocene o opravljeni storitvi

Če se uporabnik ob zaključku procesa oddaje rezervacije na samoplačniško zdravstveno ali z zdravjem povezano storitev ali sorodnega procesa na platformi eksplicitno strinja (tj. dovoli izvedbo), ga lahko pozovemo k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev zaključena. V ta namen lahko skladno s Politiko zasebnosti shranimo uporabnikov elektronski naslov, termin (če je podatek na voljo) in naziv zdravstvene storitve le za namen in čas izvedbe vprašanja o zadovoljstvu po opravljeni storitvi.

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi uporabnik spletnega mesta s potrditvijo Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen, da mu bo platforma po opravljeni storitvi poslala vprašalnik na elektronski naslov, ki ga je uporabnik posredoval ob izpolnitvi obrazca v sklopu enega izmed v prejšnjem odstavku naštetih procesov. Uporabnik spletnega mesta se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. Za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti izvajalec obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov uporabnika, termin storitve (če je podatek na voljo) in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Po izpolnjenem in vrnjenem vprašalniku uporabnika se ti podatki izbrišejo, saj je bil namen uporabe dosežen in niso več potrebni za nadaljnjo obdelavo.

5. člen

Storitev zagotavljanja komunikacije uporabnikom

Storitvi elektronskega obveščanja prek sporočil SMS in elektronske pošte se izvajata prek spletne aplikacije ali vmesnika, ki ga ponuja izvajalčev podizvajalec. Storitev je opcijska.

Pred obveščanjem bo izvajalec (Medifit) od uporabnika kot prejemnika pridobil jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev za prejem tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v katerem primeru bo prejel sporočilo in katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

Sporočila SMS in elektronska pošta so posredovani v zunanji sistem, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit.

5.1. Storitev pošiljanja sporočil SMS 

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila.

V primeru, da naročnik v rešitvi, ki je predmet teh splošnih pogojev, koristi funkcionalnost pošiljanja sporočil SMS (npr. obveščanje ali druga transakcijska sporočila SMS), bodo ta naročniku zaračunana po dejanski porabi. Obračunsko število poslanih sporočil SMS je lahko enako ali večje od števila poslanih sporočil SMS in zavisi od števila in tipa znakov v poslanem sporočilu.

Če poslano sporočilo SMS ne vsebuje znakov izven 7-bitne abecede GSM (npr. ne vsebuje šumnikov ali posebnih znakov), potem je obračunsko število poslanih sporočil enako seštevku števila vseh poslanih znakov, deljeno s 160, zaokroženo navzgor na najbližje celo število. Če poslano sporočilo SMS vsebuje znake izven 7-bitne abecede GSM (npr. vsebuje šumnikov ali posebne znake), potem bo poslano z uporabo Unicode enkodiranja in je zato obračunsko število poslanih sporočil enako seštevku števila vseh poslanih znakov, deljeno s 70, zaokroženo navzgor na najbližje celo število.

Če ima naročnik v krovni pogodbi rešitve, ki je predmet teh splošnih pogojev, dogovorjeno že zakupljeno kvoto sporočil SMS (npr. določeno število sporočil SMS, ki se ne obračunajo), bo ta kvota odšteta od končnega seštevka obračunskega števila poslanih sporočil SMS.

Cena obračunanega poslanega sporočila SMS je 0,05 EUR plus DDV.

5.2. Storitev pošiljanja e-poštne komunikacije

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo isti IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila. 

6. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je platforma na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri naročnikovem ali uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik ali uporabnik uporabljata platformo in z njo povezane module na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene na platformi, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  uporabnikom. Vsebina informacij na platformi je med izvajalcem in naročnikom usklajena s pogodbo, kot to definira 3. člen (točka 3.1.) teh Splošnih pogojev.

Izvajalec z ekipo platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na platformo, s čimer je naša kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker dopuščamo možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporočamo, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh.

Na platformi so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh ne odgovarjamo; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

7. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh. 

8. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.


V Ljubljani, dne 29. 3. 2022


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec