Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji platforme ambulanta.si

RAZLIČICA v2.3 Z DNE 14. 4. 2020


1. člen

Uvodna določba

Spletna platforma ambulanta.si (v nadaljevanju: platforma) vsebuje informacije o zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitvah in izvajalcih, ki izvajajo te storitve, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

 • prikaz seznama izvajalcev samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
 • prikaz seznama samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
 • informacije o cenah samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev,
 • možnost oddaje neposrednega povpraševanja na samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve in
 • oddajo mnenja in ocene o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno ali z zdravjem povezano  storitvijo.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
 • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za prikaz izvajalcev in storitev, ki jih opravljajo, ter prejem povpraševanj prek platforme (tudi izvajalec zdravstvenih storitev ali izvajalec zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev);
 • uporabnik spletnega mesta ali uporabnik je fizična oseba, ki uporablja spletno mesto v osebne namene; za uporabo spletnega mesta se strinja s temi Splošnimi pogoji (tudi obiskovalec).

3. člen

Uporaba spletnega mesta s strani izvajalcev zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev

3.1. Prikaz samoplačniških zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev naročnika

Postopek prikazovanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) na platformi zahteva podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev.

3.2. Prejem povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev

Naročnik (izvajalec zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) ima možnost, da prejme pacientova povpraševanja na samoplačniške zdravstvene storitve. Postopek vključevanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) v sistem posredovanja povpraševanj vključuje podpis pogodbe med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev. Dodatni tehnični pogoj za vzpostavitev prejema povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev je zagotovitev varnostnih meril s strani naročnika, in sicer uporaba strežnika za elektronsko pošto, ki podpira varno šifrirano povezavo TLS na strani izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev. V nasprotnem primeru izvajalcu povpraševanja ne bodo posredovana, skladno s Politiko zasebnosti podjetja Medifit

3.3. Neposredno naročanje na termin samoplačniške zdravstvene storitve

Naročnik (izvajalec zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) ima možnost, da prejme pacientovo naročilo na termin samoplačniške zdravstvene storitve. Postopek vključevanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) v sistem neposrednega naročanja vključuje podpis pogodbe med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev. Predpogoj je uporaba informacijske rešitve, ki je del sistema Medifit, vključno z informacijskimi rešitvami tretjih ponudnikov (partnerjev).

4. člen

Uporaba spletnega mesta s strani obiskovalcev

4.1. Uporaba spletnega mesta za prikaz podatkov o izvajalcih in zdravstvenih storitvah

Platforma je dostopna na naslovu https://www.ambulanta.si in prikazuje samoplačniške zdravstvene in z zdravjem povezane storitve in njihove izvajalce v Sloveniji z možnostjo oddaje neposrednega povpraševanja na te storitve.

Ekipa platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, skladno s 6. členom teh Splošnih pogojev pa ne odgovarjamo za nepravilnosti podatkov in morebitno iz tega razloga nastalo škodo.

4.2. Oddaja povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev

Uporabnik spletnega mesta ima možnost, da oddaja povpraševanja na samoplačniške zdravstvene storitve prek spletnega obrazca na platformi. Izvajalec jamči, da pri oddaji povpraševanj skladno s Politiko zasebnosti zagotavlja varnost prenosa in ne izvaja hrambe podatkov ali sledenja uporabnikom, razen kot to definira točka 4.5.. Ker izvajalec (Medifit) ne hrani podatkov, ne prevzema odgovornosti za procesiranje teh podatkov s strani naročnika (izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) in tudi ne nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov v smislu predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

4.3. Neposredno naročanje na termin samoplačniške zdravstvene storitve

Uporabnik spletnega mesta ima možnost, da oddaja naročila na termine samoplačniških zdravstvenih storitev prek spletnega obrazca na platformi. Izvajalec jamči, da pri oddaji povpraševanj skladno s Politiko zasebnosti zagotavlja varnost prenosa in ne izvaja hrambe podatkov ali sledenja uporabnikom, razen kot to definira točka 4.5.. Ker izvajalec (Medifit) ne hrani podatkov, ne prevzema odgovornosti za procesiranje teh podatkov s strani naročnika (izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev) in tudi ne nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov v smislu predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Izjemo predstavlja le uporaba Medifitovega informacijskega sistema pri izvajalcu zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev, kar zapade pod obdelavo podatkov v sklopu informacijskega sistema izvajalca zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev in ni predmet teh Splošnih pogojev.

4.4. Brezplačni nasvet posameznika strokovnjaka

Uporabnik spletnega mesta ima možnost, da odda povpraševanje (točka 4.2.) ali se neposredno naroči na termin (točka 4.3.) tudi k posamezniku strokovnjaku, ki ponuja brezplačni nasvet. Lastnosti tovrstnega nasveta so naslednje:

 • 4.4.1.: posameznik strokovnjak za nasvet ne sme zahtevati plačila (nasvet pro bono),
 • 4.4.2.: nasvet se obravnava kot nasvet posameznika strokovnjaka, in ne kot zdravstvena storitev,
 • 4.4.3.: nasvet ponuja posameznik strokovnjak v svojem imenu in ne kot zdravstvena ustanova.

4.5. Uporaba spletnega mesta za oddajo mnenja in ocene o opravljeni storitvi

Če se uporabnik ob zaključku procesa oddaje povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev ali sorodnega procesa na platformi eksplicitno strinja (tj. dovoli izvedbo), ga lahko pozovemo k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev zaključena. V ta namen lahko skladno s Politiko zasebnosti shranimo uporabnikov elektronski naslov, termin (če je podatek na voljo) in naziv zdravstvene storitve le za namen in čas izvedbe vprašanja o zadovoljstvu po opravljeni storitvi.

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi uporabnik spletnega mesta s potrditvijo Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen, da mu bo platforma po opravljeni storitvi poslala vprašalnik na elektronski naslov, ki ga je uporabnik posredoval ob izpolnitvi obrazca v sklopu enega izmed v prejšnjem odstavku naštetih procesov. Uporabnik spletnega mesta se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. Za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti izvajalec obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov uporabnika, termin storitve (če je podatek na voljo) in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Po izpolnjenem in vrnjenem vprašalniku uporabnika se ti podatki izbrišejo, saj je bil namen uporabe dosežen in niso več potrebni za nadaljnjo obdelavo.

5. člen

Storitev zagotavljanja komunikacije uporabnikom

Storitvi elektronskega obveščanja prek sporočil SMS in elektronske pošte se izvajata prek spletne aplikacije ali vmesnika, ki ga ponuja izvajalčev podizvajalec. Storitev je opcijska.

Pred obveščanjem bo izvajalec (Medifit) od uporabnika kot prejemnika pridobil jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev za prejem tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v katerem primeru bo prejel sporočilo in katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

Sporočila SMS in elektronska pošta so posredovani v zunanji sistem, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit.

5.1. Storitev pošiljanja sporočil SMS 

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila. 

5.2. Storitev pošiljanja e-poštne komunikacije

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo isti IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila. 

6. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je platforma na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri naročnikovem ali uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik ali uporabnik uporabljata platformo in z njo povezane module na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene na platformi, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  uporabnikom. Vsebina informacij na platformi je med izvajalcem in naročnikom usklajena s pogodbo, kot to definira 3. člen (točka 3.1.) teh Splošnih pogojev.

Izvajalec z ekipo platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na platformo, s čimer je naša kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker dopuščamo možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporočamo, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh.

Na platformi so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh ne odgovarjamo; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

7. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja aplikacije, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo. 

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika. 

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

8. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

9. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Naročnika je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb. Pri tem ima naročnik pravico v istem roku, brez odpovednega roka, odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Če naročnik ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.


V Ljubljani, dne 14. 4. 2020


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec