Medifit

Splošni pogoji aplikacije eAmbulanta

RAZLIČICA v2.4 Z DNE 1. 9. 2022


1. člen

Uvodna določba

Aplikacija eAmbulanta (v nadaljevanju: aplikacija) kot “SaaS” (software-as-a-service) ponuja poslovni informacijski sistem v oblaku, ki ima na voljo več funkcionalnosti in modulov. 

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
  • naročnik je poslovni subjekt, ki sklene najemno pogodbo in se zaveže plačevati najemnino za koriščenje aplikacije kot “SaaS” (software-as-a-service);
  • uporabnik aplikacije ali uporabnik je fizična oseba, pooblaščena s strani naročnika, ki uporablja aplikacijo v poslovne namene v imenu Naročnika ter se v procesu registracije strinja s Splošnimi pogoji aplikacije eAmbulanta (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in se v procesu prijave v aplikacijo identificira s svojim elektronskim naslovom in geslom.

3. člen

Registracija uporabnikov

Aplikacija je dostopna na naslovu https://app.eambulanta.si.

Uporabnik mora imeti za ustrezno delovanje aplikacije dostop do interneta ter delujočo programsko in strojno opremo (namizni ali prenosni računalnik, tablica, pametni telefon), ki jo mora zagotoviti sam.

Aplikacija vsebuje zbirko podatkov (baza uporabniških računov, dnevnik akcij v aplikaciji), s katero upravlja izvajalec (Medifit). Namen zbiranja in hranjenja teh podatkov je uporaba aplikacije, ki je predmet teh Splošnih pogojev. Zbirka vsebuje naslednje osebne podatke uporabnika: ime in priimek, telefonsko številko, elektronski (e-mail) naslov, ustanovo ali podjetje, v katerem uporabnik dela. Ko postane uporabniški račun neaktiven (npr. na izrecno željo naročnika, uporabnika, ali po 3 letih popolne neaktivnosti uporabniškega računa), slednjega onemogočimo tako, da izbrišemo vse osebne podatke uporabnika, ohranimo pa vse ostale dogodke, vezane na ID uporabnika, s čimer je še vedno zagotovljena revizijska sled, obenem pa neprepoznavnost uporabnika.

Ob sklenitvi naročniške pogodbe med naročnikom in izvajalcem, slednji za naročnika ustvari dogovorjeno število uporabniških računov za uporabnike aplikacije. Uporabniške račune kreira izvajalec na osnovi zahtevka naročnika, ki mora biti oddan na dogovorjen način in na predpisanem dokumentu, s čimer je potrjena verodostojnost zahtevka. 

V primeru, ko pogodbeno razmerje med naročnikom in uporabnikom preneha in uporabnik ni več aktivni sodelavec naročnika, mora ta zanj izvajalcu nemudoma podati zahtevek za ukinitev uporabniškega računa v trenutku, ko med uporabnikom in naročnikom ni več pogodbenega razmerja. Zahtevek za ukinitev odda naročnik izvajalcu na enak način kot zahtevek za registracijo, s čimer je potrjena verodostojnost.

4. člen

Prijava uporabnikov

Uporabnik aplikacije ob prijavi v aplikacijo izrecno sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Strinjam se s Splošnimi pogoji« na prijavnem obrazcu aplikacije.

Ob prijavi v aplikacijo se uporabnik identificira z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom (v nadaljevanju: uporabniškim računom), ki se za vsakega uporabnika ustvari skladno s 3. členom teh Splošnih pogojev in je namenjen izključno osebi (uporabniku), ki ji je bil dodeljen dostop ter ga nikakor ne sme posredovati drugemu uporabniku pri naročniku ali katerikoli tretji osebi.

Uporabnik bo skrbno ravnal s svojim geslom in skrbel zanj skladno z dobrimi praksami ravnanja z uporabniškimi računi, kar vključuje tudi skrb za dovolj pogosto preventivno zamenjavo gesla iz varnostnih razlogov.

Uporabnik se bo po končanem delu iz aplikacije odjavil (izpisal) tako, da na uporabnikovi napravi uporaba aplikacije ne bo več mogoča brez ponovnega vpisa z uporabniškim računom. Odjavo (izpis) bo uporabnik izvedel najmanj enkrat dnevno (npr. ob zaključku delovnika). V času odsotnosti od naprave (namiznega ali prenosnega računalnika, tablice ali pametnega telefona) se bo uporabnik posluževal varnostnega pristopa “politike čistega zaslona” in skrbel za varnostno zaklepanje naprave, s čimer bo preprečil nepooblaščeni dostop tako v napravo kot v samo aplikacijo.

V primeru suma zlorabe uporabniškega računa (npr. pridobitev nepooblaščenega dostopa) je tako uporabnik kot tudi sam naročnik dolžan izvajalcu čim prej pisno prijaviti incident in nato postopati skladno z naročnikovo politiko varovanja podatkov. Izvajalec ni odgovoren za zlorabe, do katerih bi prišlo zaradi neskrbnega ravnanja z geslom ali nespoštovanja koncepta “politike čistega zaslona” ipd., skladno s 7. členom teh Splošnih pogojev.

5. člen

Storitev zagotavljanja komunikacije strankam

Storitve elektronskega obveščanja prek sporočil SMS in elektronske pošte in ePosveta se izvajajo prek spletne aplikacije ali vmesnika, ki ga ponuja izvajalčev podizvajalec, skladno s Politiko zasebnosti družbe. 

Ne glede na vsebino sporočila, priporoča izvajalec naročnikom in uporabnikom obveščanja, da pred pošiljanjem sporočil pridobijo jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev s strani prejemnika tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v katerem primeru bo prejel sporočilo in katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

Sporočila SMS in elektronska pošta in ePosveti so posredovani v zunanji sistem, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit.

5.1. Storitev pošiljanja sporočil SMS 

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila. Skladno s pogoji mobilnih operaterjev se ta sporočila zaračunajo naročniku kot poslana.

V primeru, da naročnik v rešitvi, ki je predmet teh splošnih pogojev, koristi funkcionalnost pošiljanja sporočil SMS (npr. obveščanje ali druga transakcijska sporočila SMS), bodo ta naročniku zaračunana po dejanski porabi. Obračunsko število poslanih sporočil SMS je lahko enako ali večje od števila poslanih sporočil SMS in zavisi od števila in tipa znakov v poslanem sporočilu.

Če poslano sporočilo SMS ne vsebuje znakov izven 7-bitne abecede GSM (npr. ne vsebuje šumnikov ali posebnih znakov), potem je obračunsko število poslanih sporočil enako seštevku števila vseh poslanih znakov, deljeno s 160, zaokroženo navzgor na najbližje celo število. Če poslano sporočilo SMS vsebuje znake izven 7-bitne abecede GSM (npr. vsebuje šumnikov ali posebne znake), potem bo poslano z uporabo Unicode enkodiranja in je zato obračunsko število poslanih sporočil enako seštevku števila vseh poslanih znakov, deljeno s 70, zaokroženo navzgor na najbližje celo število.

Če ima naročnik v krovni pogodbi rešitve, ki je predmet teh splošnih pogojev, dogovorjeno že zakupljeno kvoto sporočil SMS (npr. določeno število sporočil SMS, ki se ne obračunajo), bo ta kvota odšteta od končnega seštevka obračunskega števila poslanih sporočil SMS.

Cena obračunanega poslanega sporočila SMS je 0,05 EUR plus DDV.

5.2. Storitev pošiljanja e-poštne komunikacije

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo enak IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila. Izvajalec se trudi zagotavljati sledljivost dostavljivosti elektronskih sporočil.

5.3. Storitev ePosveta prek zvočnega ali avdiovizualnega klica

Ta člen stopi v veljavo le, če naročnik aktivira v sklopu eAmbulante modul/ funkcionalnost “ePosvet”. 

  1. Omogočena je vzpostavitev avdio ali avdiovizualnega (video) klica med uporabnikom eAmbulante (zdravstvenim izvajalcem) in stranko (pacientom) v sklopu obravnave, ki izhaja iz termina.
  2. Vsa komunikacija je šifrirana v obe smeri, kar velja tako za samo zvočno ali video vsebino kot za pomožne podatke pri prenosu. Komunikacija poteka prek varne TLS povezave, vsebina pa je dodatno zaščitena z unikatnimi žetoni (angl. unique tokens), ki so časovno omejeni. Pred obravnavo je vključena dvofaktorska avtentikacija stranke (pacienta).
  3. Povezava med stranko (pacientom) in zdravstvenim izvajalcem je izvedena neposredno, tj. brez posredniškega strežnika: zvočni ali video pogovor se torej prenaša neposredno z naprave stranke (pacienta) do naprave zdravnika in nazaj in se ne prenaša na strežnik; zvočni ali video pogovor se ne snema in ga ne hranimo.

Pacientom bodo pred koriščenjem spletne aplikacije ePosvet predložena Pravila obdelave osebnih podatkov, ki jih bo v imenu izvajalca zdravstvenih storitev (naročnika) objavil Medifit in jih predložil v branje in strinjanje pacientu pred izvedbo same storitve; izvajalec zdravstvene storitve ima možnost vnaprejšnjega ogleda pravil obdelave osebnih podatkov, s katerimi bo pacient seznanjen v njegovem imenu s strani Medifita, in sicer na spletnem naslovu https://link.eambulanta.si/public/eposvet/pravila-obdelave?cid=0 in se zatorej s podpisom tega aneksa naročnik strinja s tovrstno prakso. 

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedelovanje storitve ePosveta v primeru, da ima katera koli stran zvočnega ali avdiovizualnega klica neustrezno programsko opremo, ki ne zagotavlja pravilnega delovanja storitve. Prav tako izvajalec ne jamči za nedelovanje storitve ePosveta v primeru višje sile na strani izvajalca ali podizvajalca.

6. člen

Zaračunavanje

Naročnik plačuje za uporabo aplikacije najemnino. Najemnina je sestavljena iz fiksnega ter variabilnega dela.

Cenik, objavljen na spletni strani https://www.eambulanta.si/cenik, je del Splošnih pogojev.

Določene postavke so variabilne narave in bodo obračunane naročniku po določenem obdobju glede na porabo v obdobju enega leta (npr. število poslanih sporočil SMS nad določeno kvoto) oz. glede na potrebe naročnika (npr. prostor na strežniku za hranjenje dokumentacije).

7. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da so aplikacija in vsi njeni moduli, funkcionalnosti in možnosti uporabe, ki jih ponuja, na voljo takšni, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja aplikacijo in z njo povezane module na lastno odgovornost. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi jo uporabnik in/ali naročnik utrpela zaradi uporabe produkta in/ali modulov izvajalca oziroma zaradi morebitnih napak ali možnosti, ki jih omogoča aplikacija, ali zaradi morebitne nepooblaščene uporabe ali zlorabe dostopa, skladno s 4. členom teh Splošnih pogojev.

8. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja aplikacije, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo. 

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika. 

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

9. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

10. člen

Sprememba Splošnih pogojev

O vsaki spremembi dokumenta mora biti naročnik obveščen najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb, pri čemer bo Medifit spremembo pisno najavil. 

11. člen

Prehodne in končne določbe

Tej Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh družbe Medifit.

Če je katera koli določba iz teh Splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva, ostanejo preostali pogoji in določbe teh Splošnih pogojev v polni veljavi. 


V Ljubljani, dne 1. 9. 2022


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec