Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji platforme za naročanje

RAZLIČICA v2.5 Z DNE 5. 7. 2021


1. člen

Uvodna določba

Spletna platforma za naročanje (v nadaljevanju: platforma) vsebuje podatke o zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitvah, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

  • prikaz seznama samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev ter izvajalcev, ki te storitve izvajajo,
  • informacije o terminih navedenih storitev,
  • informacije o cenah navedenih storitev,
  • možnost oddaje povpraševanja na samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve in
  • možnost oddaje rezervacije samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
  • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za prikaz izvajalcev in storitev, ki jih opravljajo, ter prejem povpraševanj prek platforme (tudi izvajalec zdravstvenih storitev ali izvajalec zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev);
  • uporabnik je fizična oseba, ki uporablja platformo za naročanje v osebne namene; za uporabo platforme se strinja s temi Splošnimi pogoji,
  • spletni vtičnik (angl. booking widget) je HTML koda, ki jo izvajalec vstavi na ciljno spletno stran; koda na navedeni spletni strani prikaže izvajalčev vmesnik za naročanje, ki omogoča uporabniku naročanje na naročnikove zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve.

3. člen

Uporaba platforme s strani naročnika

3.1. Prikaz samoplačniških zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev naročnika

Postopek prikazovanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev) na platformi, za katere je omogočen prejem rezervacij oz. povpraševanj, zahteva podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev), kot omenjeni vlogi definira 2. člen teh Splošnih pogojev.

3.2. Prejem rezervacij na termin samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve

Naročnik (izvajalec zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev) ima možnost, da prejme naročilo uporabnika na termin samoplačniške zdravstvene storitve. Predpogoj je uporaba informacijske rešitve, ki je del sistema Medifit, vključno z informacijskimi rešitvami tretjih ponudnikov (partnerjev), ki so integrirani v omenjeni sistem.

Izvajalec bo naročniku omogočil konfiguracijo spletnega vtičnika na takšen način, da bo možno definirati nabor storitev (naziv) in njihovo ceno; termini za rezervacijo se bodo generirali na osnovi nastavitev informacijske rešitve, omenjene v prejšnjem odstavku člena 3.2..

3.3. Prejem plačil za rezervirane samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve

Platforma omogoča prejem plačil prek spletnega vtičnika kot zadnji korak rezervacije s konfiguracijo spletnega vtičnika. Predpogoj za omogočen prejem plačil je sklenitev pogodbe, ki jo naročnik sklene neposredno z banko. Izvajalec bo v vlogi facilitatorja naročniku priskrbel vzorce dokumentov, ki jih naročnik sklene z banko, vendar izvajalec ne bo sopodpisnik pogodb. Transakcije iz naslova rezervacij bodo nakazane s strani banke neposredno na naročnikov transakcijski račun, skladno s pogodbo z banko. Morebitne provizije, ki jih je dolžan naročnik po SLA (angl. service-level agreement) pogodbi plačati izvajalcu iz naslova posredovanja, bodo predmet ločenih transakcij med naročnikom in izvajalcem.

3.4. Predplačilo, odpoved ali neprihod

Platforma omogoča prejem predplačila s strani uporabnika, ki ga lahko naročnik zadrži v primeru prepozne odpovedi ali neprihoda. Naročnik se zavezuje, da bo v svojih splošnih pogojih oz. politiki zasebnosti, omenjeni v točki 3.7. teh Splošnih pogojev, eksplicitno in nedvoumno sporočil uporabniku, kakšni pogoji veljajo v primeru neprihoda oz. prepozne odpovedi, kako je prepozna odpoved definirana in kakšen delež oz. znesek bo naročnik zadržal kot administrativni strošek neprihoda oz. prepozne odpovedi uporabnika.

3.5. Dodatna korespondenca s stranko (uporabnikom)

Naročnik se zavezuje, da bo po izvedeni rezervaciji oz. povpraševanju sam poskrbel za obveščanje uporabnika o podrobnostih ali morebitnih spremembah, povezanih z izvedeno rezervacijo (npr. potrditev rezervacije prek sporočila SMS ali elektronske pošte ali obveščanje v primeru spremembe datuma ali ure termina). Naročnik se zavezuje, da bo skladno s splošnimi pogoji oz. politiko zasebnosti, omenjeno v točki 3.7. teh Splošnih pogojev, obdeloval osebne podatke uporabnika zgolj za namen, za katere je pridobil uporabnikovo privolitev oz. obstaja ustrezna druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.

3.6. Ocena izvedene zdravstvene in/ali z zdravjem povezane storitve

Izvajalec (Medifit) si pridržuje pravico, da po izvedeni zdravstveni in/ali z zdravjem povezani storitvi uporabnika povpraša po izkušnji in pozove k oceni enega ali več parametrov izvedene storitve (npr. zadovoljstvo z opravljeno storitvijo ipd.) ali k oddaji komentarja. Izvajalec lahko navedene podatke prikaže na svojih spletnih mestih v agregirani obliki, pri čemer se zavezuje k anonimizaciji uporabnikovih podatkov.

3.7. Posredovanje osebnih podatkov

Platforma omogoča naročniku, da na spletnem vtičniku objavi povezavo do svojih splošnih pogojev oz. politike zasebnosti, s katero mora naročnik uporabnika seznaniti pred oddajo rezervacije oz. povpraševanja, ta pa se mora z navedenim dokumentom v celoti strinjati. 

Vsebina na omenjeni povezavi mora vključevati tudi naročnikovo politiko obdelave osebnih podatkov, za katero izvajalec ne odgovarja, saj gre za relacijo med uporabnikom in naročnikom.

Naročnik in izvajalec bosta pred začetkom sodelovanja sklenila ločeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri bo naročnik nastopil kot upravljavec, izvajalec pa kot obdelovalec osebnih podatkov.

4. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je platforma na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri naročnikovem ali uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik ali uporabnik uporabljata platformo in z njo povezane module na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene na platformi, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  uporabnikom. Vsebina informacij na platformi je med izvajalcem in naročnikom usklajena s pogodbo, kot to definira 3. člen (točka 3.1.) teh Splošnih pogojev.

Izvajalec z ekipo platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na platformo, s čimer je njegova kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker izvajalec dopušča možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporoča, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naši platformi.

Na platformi so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani ustanov oz. drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh izvajalec ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na omenjenih drugih spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

5. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja platforme, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo. 

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika. 

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

6. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti lahko posamezniki, na katere se nanaša obdelava osebnih podatkov vezano na uporabo platforme za naročanje, prek elektronskega naslova dpo@medifit.si oddajo zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi uporabe osebnih podatkov. Izvajalec lahko ugodi zahtevi posameznika takoj, ko je to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

7. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Naročnika je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb. 


V Ljubljani, dne 5. 7. 2021


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec