Medifit

Splošni pogoji platforme za naročanje

RAZLIČICA v2.6 Z DNE 15. 11. 2021


1. člen

Uvodna določba

Spletna platforma za naročanje (v nadaljevanju: platforma) vsebuje podatke o zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitvah, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

 • prikaz seznama samoplačniških zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev ter izvajalcev, ki te storitve izvajajo,
 • informacije o terminih navedenih storitev,
 • informacije o cenah navedenih storitev,
 • možnost oddaje povpraševanja na samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve in
 • možnost oddaje rezervacije samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve
  .

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • izvajalec je družba Medifit d.o.o., ki je lastnik platforme;
 • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za prikaz izvajalcev in storitev, ki jih opravljajo, ter prejem povpraševanj oz. rezervacij prek platforme (tudi izvajalec zdravstvenih storitev ali izvajalec zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev);
 • uporabnik je oseba, ki uporablja platformo za naročanje oseb (vključno s seboj) na zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve; za uporabo platforme se strinja s temi Splošnimi pogoji,
 • spletni vtičnik (angl. booking widget) je programska koda, ki jo izvajalec vstavi na ciljno spletno stran; koda na navedeni spletni strani prikaže izvajalčev vmesnik za naročanje, ki omogoča uporabniku naročanje na naročnikove zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve.

3. člen

Uporaba platforme

3.1. Prikaz samoplačniških zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev uporabniku

Postopek prikazovanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev) na platformi, za katere je omogočen prejem rezervacij oz. povpraševanj s strani uporabnika, zahteva podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med izvajalcem in naročnikom.

3.2. Prejem uporabnikovih rezervacij na termin samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve naročnika

Naročnik (izvajalec zdravstvenih in/ali z zdravjem povezanih storitev) ima možnost, da prejme naročilo uporabnika na termin samoplačniške zdravstvene storitve. Predpogoj je naročnikova uporaba informacijske rešitve, ki je del sistema Medifit, vključno z informacijskimi rešitvami tretjih ponudnikov (partnerjev), ki so integrirani v omenjeni sistem.

Izvajalec bo naročniku omogočil konfiguracijo spletnega vtičnika na takšen način, da bo možno definirati nabor storitev (naziv) in njihovo ceno; termini za rezervacijo se bodo generirali na osnovi nastavitev informacijske rešitve, omenjene v prejšnjem odstavku tega člena.

3.3. Prejem uporabnikovih plačil za rezervirane samoplačniške zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve naročnika

Platforma omogoča prejem plačil uporabnikov spletnega vtičnika kot zadnji korak rezervacije. Predpogoj za omogočen prejem plačil je sklenitev pogodbe, ki jo naročnik sklene neposredno z banko. Izvajalec bo v vlogi facilitatorja naročniku priskrbel vzorce dokumentov, ki jih naročnik sklene z banko, vendar izvajalec ne bo sopodpisnik pogodb. Transakcije iz naslova uporabniških rezervacij bodo nakazane s strani banke neposredno na naročnikov transakcijski račun, skladno s pogodbo z banko. Morebitne provizije, ki jih je dolžan naročnik po SLA (angl. service-level agreement) pogodbi plačati izvajalcu iz naslova posredovanja, bodo predmet ločenih plačil med naročnikom in izvajalcem.

3.4. Predplačilo, odpoved ali neprihod

Platforma omogoča prejem predplačila s strani uporabnika, ki ga lahko naročnik zadrži v primeru prepozne odpovedi ali neprihoda. Naročnik se zavezuje, da bo v svojih splošnih pogojih oz. politiki zasebnosti, omenjeni v točki 3.7. teh Splošnih pogojev, eksplicitno in nedvoumno sporočil uporabniku, kakšni pogoji veljajo v primeru neprihoda oz. prepozne odpovedi, kako je prepozna odpoved definirana in kolikšen delež oz. znesek bo naročnik zadržal kot administrativni strošek neprihoda oz. prepozne odpovedi uporabnika.

3.5. Dodatna korespondenca s stranko (uporabnikom)

Platforma omogoča obveščanje uporabnika takoj po izvedeni rezervaciji prek elektronske pošte ali drugih, med naročnikom in izvajalcem individualno dogovorjenih komunikacijskih kanalov.

V primeru, da se izvajalec in naročnik dogovorita za vklop potrditvenih elektronskih (e-mail) sporočil, bo uporabnik po povpraševanju ali rezervaciji naročnikove zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve prejel potrditveno sporočilo. Vsebina teh sporočil je lahko po dogovoru znamčena s celostno grafično podobo (CGP) naročnika.

Naročnik se zavezuje, da bo po izvedeni rezervaciji oz. povpraševanju sam poskrbel za obveščanje uporabnika o morebitnih spremembah, povezanih z izvedeno rezervacijo (npr. sporočilo SMS ali elektronska pošta v primeru spremembe datuma ali ure termina).

Naročnik se zavezuje, da bo skladno s splošnimi pogoji oz. politiko zasebnosti, omenjeno v točki 3.7. teh Splošnih pogojev, obdeloval osebne podatke uporabnika zgolj za namen, za katere je pridobil uporabnikovo privolitev oz. obstaja ustrezna druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.

3.6. Ocena izvedene zdravstvene in/ali z zdravjem povezane storitve

Izvajalec si pridržuje pravico, da po izvedeni zdravstveni in/ali z zdravjem povezani storitvi uporabnika povpraša po izkušnji in pozove k oceni enega ali več parametrov izvedene storitve (npr. zadovoljstvo z opravljeno storitvijo ipd.) ali k oddaji komentarja. Izvajalec lahko navedene podatke prikaže na svojih spletnih mestih v agregirani obliki, pri čemer se zavezuje k anonimizaciji uporabnikovih podatkov.

3.7. Obdelava osebnih podatkov in pogoji uporabe platforme

Pred uporabo izvajalčeve platforme bo uporabnik seznanjen s temi Splošnimi pogoji in se bo moral z njimi, skladno z 2. členom, v celoti strinjati.

Platforma omogoča naročniku, da na spletnem vtičniku objavi povezavo tudi do svojih splošnih pogojev oz. politike zasebnosti, s katerima mora naročnik seznaniti uporabnika pred oddajo rezervacije oz. povpraševanja, uporabnik pa se mora z navedenima dokumentoma v celoti strinjati.

Vsebina na omenjeni naročnikovi povezavi mora vključevati tudi naročnikovo politiko obdelave osebnih podatkov, za katero izvajalec ne odgovarja, saj slednji nastopa v vlogi obdelovalca osebnih podatkov. Naročnik in izvajalec bosta namreč pred začetkom sodelovanja sklenila ločeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri bo naročnik nastopil kot upravljavec, izvajalec pa kot obdelovalec osebnih podatkov.

4. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je platforma na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri naročnikovem ali uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik ali uporabnik uporabljata platformo in z njo povezane module na lastno odgovornost.

Vse informacije, ki so vključene na platformi, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila uporabnikom. Vsebina informacij na platformi je med izvajalcem in naročnikom usklajena s pogodbo, kot to definirata 2. in 3. člen (točka 3.1.) teh Splošnih pogojev.

Izvajalec z ekipo platforme skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na platformi, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na platformo, s čimer je njegova kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker izvajalec dopušča možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporoča, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naši platformi.

Na platformi so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani ustanov oz. drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih straneh izvajalec ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na omenjenih drugih spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

5. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja platforme, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo.

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika.

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

6. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti lahko posamezniki (uporabniki), na katere se nanaša obdelava osebnih podatkov vezano na uporabo platforme za naročanje, prek elektronskega naslova dpo@medifit.si oddajo zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi uporabe osebnih podatkov. Izvajalec ugodi zahtevi posameznika takoj, ko je to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

7. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Naročnika je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb.


V Ljubljani, dne 15. 11. 2021


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec