Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji aplikacije HaloDoktor.si

RAZLIČICA v2.4 Z DNE 20. 10. 2020

Preambula

Koriščenje zdravstvenih storitev v sklopu uporabe spletne aplikacije Halo Doktor NI namenjeno:
 

 • nujnim primerom (če Uporabnik meni, da je življenjsko ogrožen, naj takoj pokliče telefonsko številko 112);
 • osebam, mlajšim od dopolnjenega 16. leta starosti (oseba, ki je mlajša od 16 let, se ne more registrirati in posledično uporabljati spletne aplikacije oz. koristiti storitve).

Zdravstvena storitev ni del javne zdravstvene mreže, zato ne zajema izdaje napotnic ali delovnih nalogov, receptov za zdravila ali potrdil o odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstveno upravičenih razlogov (bolniški stalež).

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • izvajalec je družba Medifit d.o.o., PE Medifit Medical;
 • uporabnik je polnoletna fizična oseba, ki se za uporabo aplikacije (in s tem možnost koriščenja zdravstvene storitve, ki se izvaja v sklopu storitve Halo Doktor) predhodno v celoti strinja s temi Splošnimi pogoji;
 • plačnik storitve je praviloma poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju in ima z Uporabnikom sklenjen pogodbeni odnos, v sklopu katerega plača izvajalcu strošek zdravstvenih storitev, ki se izvajajo v sklopu uporabe aplikacije in jih koristi Uporabnik; plačnik storitve pa je lahko tudi sam Uporabnik, ki tako sam izvede plačilo zdravstvene storitve, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije, neposredno izvajalcu.

1. člen

Storitev Halo Doktor

Halo Doktor je zdravstvena storitev, ki zagotavlja Uporabnikom, vezano na nenujna oziroma življenjsko neogrožujoča stanja, posvet na daljavo z zdravnikom specialistom splošne oziroma družinske medicine, na osnovi katerega zdravnik poda Uporabniku pisno delovno diagnozo in priporočila glede nadaljnjih korakov zdravljenja. 

Rešitev je namenjena izključno Uporabnikom, kot so opredeljeni v teh Splošnih pogojih. Če oseba ni Uporabnik (tj. nima registriranega lastnega uporabniškega računa), ne more uporabljati spletne aplikacije oz. koristiti storitve. V primeru uporabe uporabniškega računa s strani tretje osebe (tj. Uporabnik posodi svoj uporabniški račun tretji osebi, zato da bi ta koristila zdravstveno storitev v sklopu uporabe aplikacije), to skladno z 8. členom teh Splošnih pogojev šteje kot nedopustna raba.

2. člen

Uporaba aplikacije

Aplikacija omogoča zlasti in ne izključno naslednje funkcionalnosti:

 • možnost pridobitve hipnega (angl. on-demand) termina za izvedbo zdravstvene storitve,
 • možnost rezervacije vnaprej naročenega (angl. scheduled) termina za izvedbo zdravstvene storitve,
 • zvočna in/ali video obravnava pacienta s strani zdravnika specialista splošne oz. družinske medicine (zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije);
 • dostop do zdravstvene dokumentacije, nastale v okviru posveta, v skladu s prejšnjo alinejo tega člena.

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, aplikacija (in zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije) ni namenjena nujnim primerom.

2.1. Dostop do aplikacije

Aplikacija je dostopna prek povezave na naslovu https://app.halodoktor.si

Uporabnik mora imeti za ustrezno delovanje aplikacije dostop do interneta ter delujočo podprto programsko in strojno opremo (namizni ali prenosni računalnik, tablica, pametni telefon), ki jo mora zagotoviti sam. V sklopu same aplikacije lahko Uporabnik vnaprej preveri tehnično ustreznost svoje opreme tako, da uporabi vgrajeni postopek za preizkušanje tehnične ustreznosti. Če rezultat preizkusa tehnične ustreznosti ni v celoti pozitiven, izvajalec ne odgovarja za tehnično brezhibno izkušnjo uporabe aplikacije, zato je Uporabnik sam dolžan predhodno izvesti preizkus in uporabljati tehnično ustrezno programsko oz. strojno opremo.

2.2. Oddaja mnenja in ocene po opravljeni storitvi

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi Uporabnik potrjuje, da je seznanjen, da obstaja scenarij, da mu bo aplikacija po opravljeni storitvi poslala vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo, ki ga Uporabnik po opravljeni zdravstveni storitvi prejme znotraj aplikacije ali na svoj elektronski naslov. Uporabnik aplikacije se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov Uporabnika in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je Uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

3. člen

Koriščenje zdravstvenih storitev

Zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije zagotavlja izvajalec, ki ima s strani Ministrstva za zdravje izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in razpolaga s prostori za izvajanje ambulantne dejavnosti.

Vsi zdravniki, ki izvajajo omenjene zdravstvene storitve, so vpisani v register zdravnikov Zdravniške zbornice in imajo izdano veljavno licenco. Zdravniki izvajajo zdravstvene storitve v imenu izvajalca, Medifit d.o.o..

Komunikacija z Uporabnikom poteka v slovenskem jeziku. Skladno z navedenim je v slovenskem jeziku pripravljena tudi dokumentacija, ki nastane v sklopu posveta. 

Posvet na daljavo se opravi brez fizičnega stika z Uporabnikom storitve. Zdravnik poda svoje mnenje I.) na podlagi pogovora in morebitne dokumentacije, ki jo je Uporabnik posredoval po lastni volji in izbiri in II.) brez predhodnih informacij o zdravstvenem stanju Uporabnika in brez vpogleda v zdravstveni karton pacienta, Centralni register pacientovih podatkov ter v ostalo morebitno pomembno zdravstveno dokumentacijo. 

Zdravstvena storitev, ki jo izvajajo zdravniki v imenu izvajalca, ne zajema izdaje napotnic ali delovnih nalogov, receptov za zdravila ali potrdil o odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstveno upravičenih razlogov (bolniški stalež), saj izvajalec ni del javne zdravstvene mreže.

Uporabnik prejme po posvetu zdravstveno dokumentacijo, ki vključuje delovno diagnozo in smernice za nadaljnje korake. Zdravnik ima možnost, da po lastni presoji v sklopu posveta na daljavo usmeri Uporabnika na fizični pregled, ki se izvede v ambulanti izvajalca. Uporabnik ima prostovoljno izbiro, da pregled odkloni, vendar v tem primeru zdravnik ni zavezan k izdaji zdravstvene dokumentacije. 

Če zdravnik tekom posveta strokovno presodi, da Uporabnik potrebuje nadaljnjo obravnavo (npr. pri specialistu, fizioterapevtu ali sorodno zdravstveno ali z zdravjem povezano storitev), lahko izvajalec Uporabnika usmeri do tovrstne storitve znotraj izvajalčeve partnerske mreže izvajalcev zdravstvenih ali z zdravjem povezanih storitev. Izvajalec lahko v tem primeru Uporabniku pomaga do rezervacije zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve tako, da mu posreduje proste termine želene zdravstvene ali z zdravjem povezane storitve (npr. znotraj spletne aplikacije ali prek elektronske pošte), Uporabnik pa nato prostovoljno opravi rezervacijo želene samoplačniške storitve, na način da sam vpiše osebne podatke, ki bodo posredovani do tretjega izvajalca zdravstvenih storitev. 

V primeru, da Uporabnik meni, da je prišlo do napake v zapisu zdravstvene dokumentacije, ima možnost, da o tem obvesti izvajalca, in sicer v roku 24 ur po prejemu dokumentacije tako, da izvajalca pisno obvesti prek elektronskega naslova medical@medifit.si 

Kadar stranke presodijo, da so jim bile kot koristniku zdravstvenih storitev kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah, imajo pravico do obravnave teh kršitev. Več informacij o pritožbenem postopku je na voljo na spletnem naslovu https://medical.medifit.si/.

4. člen

Komunikacija z Uporabniki

4.1. Transakcijska sporočila

V sklopu uporabe aplikacije lahko Uporabnikom izvajalec pošljo obvestila v obliki transakcijskih sporočil prek SMS ali elektronske pošte. Transakcijska sporočila vključujejo npr. obvestila o terminih ali kodo dvofaktorske avtentikacije in so kot takšna potrebna za predvideno rabo aplikacije. Med transakcijska sporočila sodi tudi avtomatsko generirani vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo, ki ga Uporabnik lahko prejme po opravljeni zdravstveni storitvi.

Prejem transakcijskih sporočil se šteje za del uporabe aplikacije oziroma storitve. 

4.2. Trženjska sporočila

Pred prvo prijavo v aplikacijo lahko Uporabnik privoli v prejem trženjskih sporočil, kar je neobvezno. Tovrstna trženjska sporočila lahko vsebujejo nasvete o telemedicini in napotke v zvezi z zdravim življenjskim slogom ipd. 

Če Uporabnik ne bo eksplicitno privolil v prejem tovrstnih trženjskih sporočil, jih ne bo prejemal. Uporabnik se lahko kadar koli naknadno odjavi od prejema tovrstnih sporočil prek povezave, ki je prisotna na dnu vsakega elektronskega sporočila.

4.3. Tehnična izvedba

Sporočila SMS in elektronska pošta so prek programskih vmesnikov posredovani v zunanje sisteme izvajalčevih podizvajalcev, ki nastopajo v vlogi pogodbenih podobdelovalcev, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o.. 

Pri pošiljanju sporočil SMS podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila.  

Pri pošiljanju elektronske pošte podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo isti IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila.  

4.4. Podpora uporabnikom

Podporo uporabnikom zagotavljamo prek elektronskega naslova medical@medifit.si in prek orodja za hipno sporočanje Intercom, ki je vgrajeno v spletno aplikacijo, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o.. Uporabnik se lahko prostovoljno odloči, da nas bo kontaktiral, tako, da na navedeni elektronski naslov pošlje elektronsko sporočilo ali pek orodja Intercom odda hipno sporočilo.

Uporabo orodja za hipno sporočanje Intercom omogočamo tudi neprijavljenim ali neregistriranim uporabnikom, s čimer lahko pridobijo našo podporo pred prijavo oz. registracijo. Pred uporabo navedenega orodja je ta pozvan k strinjanju s temi Splošnimi pogoji in navedeno Politiko zasebnosti, ker je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvedbo same podpore prek navedenega orodja.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, aplikacija (in zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije) ni namenjena nujnim primerom. V takšnem primeru mora Uporabnik takoj poklicati na telefonsko številko 112 in v celoti prevzema odgovornost za (ne)ukrepanje, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Izvajalec izjavlja, da je aplikacija na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri Uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja aplikacijo in koristi z njo povezane storitve na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene v aplikaciji, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  Uporabnikom. Izvajalec skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v aplikaciji, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi Uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle v aplikacijo, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

V aplikaciji so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani (drugih poslovnih subjektov, npr. plačnika). Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh izvajalec ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

6. člen

Obdelava osebnih podatkov

Informacije in osebne podatke, ki nam jih Uporabniki posredujejo v sklopu koriščenja omenjenih zdravstvenih storitev, npr. zdravstvene podatke, hranimo in postanejo del zbirke osebnih podatkov, vendar zgolj v primerih, ko imamo za to ustrezno podlago za obdelavo osebnih podatkov. V določenih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga tudi zakonodaja.

Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov (zdravstvenih podatkov) poteka le, če smo za to predhodno prejeli privolitev Uporabnika oziroma če je to potrebno za izvedbo zdravstvene storitve. Posredovanje posebnih vrst osebnih podatkov ni obvezno, je pa glede na samo storitev neizogiben del izvedbe zdravstvene storitve.

Za uporabo tehnološke rešitve obravnave na daljavo obdelujemo vaše kontaktne podatke. Če z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev, ne strinjate, izvedba zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije Halo Doktor ni mogoča. Podatka o elektronskem naslovu in telefonski številki sta namreč del dvofaktorske avtentikacije, s katero varujemo dostop do storitve. Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam. 

Zajemamo in obdelujemo naslednje osebne podatke Uporabnika:

Osebni podatek Namen obdelave Čas hrambe podatka
Ime Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Priimek Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Datum rojstva Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Elektronski naslov Verifikacija uporabniškega računa 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Številka mobilnega telefona Dvofaktorska avtentikacija uporabniškega računa 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo

7. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora Uporabnika

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

8. člen

Nedopustna raba

Za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje vsako ravnanje v obliki povzročitve ali opustitve, zaradi katerega spletni aplikaciji ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda. Prav tako za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje uporaba te v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila vzpostavljena in dana v uporabo.

Za nedopustno uporabo spletne aplikacije šteje zlasti, vendar ne izključno:

 • uporaba uporabniškega računa druge osebe
 • posojanje svojega uporabniškega računa drugi osebi,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih Uporabnikov,
 • poskus pridobitve privilegijev, do katerih Uporabnik ni pooblaščen,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno ali z zakonom prepovedano vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je oslabitev integritete oz. stabilnega delovanja računalniškega sistema ali omrežja.

Izvajalec ima pravico izvesti ustrezne ukrepe v spletni aplikaciji, če presodi, da Uporabnik nedopustno uporablja spletno aplikacijo. Med tovrstne ukrepe lahko sodi tudi onemogočanje uporabniškega računa.

9. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Uporabnik, ki je Splošne pogoje pred vstopom v aplikacijo že sprejel, bo ob naslednji uporabi aplikacije obveščen o takšni izvedeni spremembi Splošnih pogojev in ponovno pozvan k eksplicitnemu sprejetju posodobljene različice. V primeru, da spremenjenih Splošnih pogojev uporabnik ne bo sprejel, nadaljna uporaba aplikacije ne bo več možna.

V Ljubljani, dne 20. 10. 2020

MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
dr. Anže Polanec