Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji aplikacije HaloDoktor.si

RAZLIČICA v2.4 Z DNE 20. 10. 2020


Preambula

Koriščenje zdravstvenih storitev v sklopu uporabe spletne aplikacije Halo Doktor ni namenjeno nujnim primerom. Če uporabnik meni, da je življenjsko ogrožen, naj takoj pokliče telefonsko številko 112. 

V primeru, da zdravnik v sklopu zdravstvene storitve znotraj uporabe aplikacije oceni, da lahko gre za neposredno življenjsko ogroženost ali pa je potrebna nujna medicinska pomoč, bo uporabnika takoj usmeril na telefonsko številko 112 oz. ustrezno zdravniško službo.

1. člen

Uvodna določba

Spletna aplikacija Halo Doktor (v nadaljevanju: aplikacija) predstavlja rešitev za virtualno oskrbo pacientov, ki omogoča naslednje funkcionalnosti:

  • zvočna in/ali video obravnava pacienta s strani zdravnika specialista splošne oz. družinske medicine (zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije),
  • možnost rezervacije vnaprej naročenega (angl. scheduled) ali pridobitve hipnega (angl. on-demand) termina za izvedbo zdravstvene storitve,
  • podpora različnim tipom možnih zaključkov obravnave v sklopu zdravstvene storitve, skladno s politiko plačnika storitve,
  • možnost oddaje mnenja in ocene zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
  • uporabnik je fizična oseba, ki uporablja aplikacijo (in koristi zdravstveno storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije), za kar se pred začetkom v celoti strinja s temi Splošnimi pogoji;
  • plačnik storitve je praviloma poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju in ima z uporabnikom sklenjen pogodbeni odnos, v sklopu katerega poravna izvajalcu strošek zdravstvenih storitev, ki se izvajajo v sklopu uporabe aplikacije in jih koristi uporabnik; plačnik storitve pa je lahko tudi sam uporabnik, ki tako sam izvede plačilo zdravstvene storitve, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije, neposredno izvajalcu.

3. člen

Uporaba aplikacije

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, aplikacija (in zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije) ni namenjena nujnim primerom.

3.1. Dostop do aplikacije

Aplikacija je dostopna prek povezave na naslovu https://app.halodoktor.si in omogoča rezervacijo vnaprej naročenega (angl. scheduled) ali pridobitve hipnega (angl. on-demand) termina za izvedbo zdravstvene storitve, tj. zvočne in/ali video obravnave pacienta s strani zdravnika specialista splošne oz. družinske medicine.

Uporabnik mora imeti za ustrezno delovanje aplikacije dostop do interneta ter delujočo programsko in strojno opremo (namizni ali prenosni računalnik, tablica, pametni telefon), ki jo mora zagotoviti sam. V sklopu same aplikacije lahko uporabnik vnaprej preveri tehnično ustreznost svoje opreme tako, da uporabi vgrajeni postopek za preizkušanje tehnične ustreznosti. Če rezultat preizkusa tehnične ustreznosti ni v celoti pozitiven, izvajalec ne odgovarja za tehnično brezhibno izkušnjo uporabe aplikacije, zato uporabnika poziva k predhodni izvedbi preizkusa in uporabi tehnično ustrezne programske oz. strojne opreme.

3.2. Zajem in obdelava osebnih podatkov

Za uporabo storitve ePosvet nujno obdelujemo vaše kontaktne podatke. Če z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev, ne strinjate, izvedba zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije Halo Doktor ni mogoča. Podatka o elektronskem naslovu in telefonski številki sta namreč del dvofaktorske avtentikacije, s katero varujemo dostop do storitve. Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Zajemamo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

Osebni podatek Namen obdelave Čas hrambe podatka
Ime Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Priimek Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Datum rojstva Verifikacija upravičenosti do uporabe storitve 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Elektronski naslov Verifikacija uporabniškega računa 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo
Številka mobilnega telefona Dvofaktorska avtentikacija uporabniškega računa 2 leti od zadnje prijave v aplikacijo

3.3. Oddaja mnenja in ocene po opravljeni storitvi

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi uporabnik potrjuje, da je seznanjen, da mu bo aplikacija po opravljeni storitvi poslala vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo, ki ga uporabnik po opravljeni zdravstveni storitvi prejme znotraj aplikacije ali na svoj elektronski naslov. Uporabnik aplikacije se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov uporabnika in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3.4. Zaupnost obravnave pacienta in obdelava posebnih vrst osebnih podatkov

Za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (vaših zdravstvenih podatkov) potrebujemo privolitev uporabnika. Posredovanje posebnih vrst osebnih podatkov ni obvezno, je pa glede na samo storitev neizogiben del izvedbe zdravstvene storitve.

4. člen

Koriščenje zdravstvenih storitev

Zdravstvene storitve v sklopu uporabe aplikacije zagotavlja izvajalec, ki ima s strani Ministrstva za zdravje izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in razpolaga s prostori za izvajanje ambulantne dejavnosti.

Vsi zdravniki, ki izvajajo omenjene zdravstvene storitve, so vpisani v register zdravnikov Zdravniške zbornice in imajo torej veljavno licenco. Zdravniki izvajajo zdravstvene storitve v imenu izvajalca, Medifit d.o.o..

Informacije in osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujejo v sklopu koriščenja omenjenih zdravstvenih storitev, npr. zdravstvene podatke, hranimo in postanejo del zbirke osebnih podatkov, vendar zgolj v primerih, ko imamo za to ustrezno podlago za obdelavo osebnih podatkov. V določenih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga tudi zakonodaja.

5. člen

Komunikacija z uporabniki

5.1. Transakcijska sporočila

V sklopu uporabe aplikacije lahko uporabnikom pošljemo obvestila v obliki transakcijskih sporočil prek SMS ali elektronske pošte. Transakcijska sporočila vključujejo npr. obvestila o terminih ali kodo dvofaktorske avtentikacije in so kot takšna potrebna za predvideno rabo aplikacije. Med transakcijska sporočila sodi tudi avtomatsko generirani vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo, ki ga prejme uporabnik po opravljeni zdravstveni storitvi.

Prejem transakcijskih sporočil se šteje za del uporabe aplikacije oziroma storitve.

5.2. Trženjska sporočila

Pred prvo prijavo v aplikacijo lahko uporabnik privoli v prejem trženjskih sporočil, kar je neobvezno. Tovrstna trženjska sporočila lahko vsebujejo nasvete o telemedicini, razlago o varnosti zdravstvene obravnave na daljavo, napotke v zvezi z zdravim življenjskim slogom ipd.

Če uporabnik ne bo eksplicitno privolil v prejem tovrstnih trženjskih sporočil, jih ne bo prejemal.Uporabnik se lahko kadar koli naknadno odjavi od prejema tovrstnih sporočil prek povezave, ki je prisotna na dnu vsakega elektronskega sporočila.

5.3. Tehnična izvedba

Sporočila SMS in elektronska pošta so prek programskih vmesnikov posredovani v zunanje sisteme izvajalčevih podizvajalcev, ki nastopajo v vlogi pogodbenih podobdelovalcev, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o.. 

Pri pošiljanju sporočil SMS podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila.

Pri pošiljanju elektronske pošte podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo isti IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila.

5.4. Podpora uporabnikom

Podporo uporabnikom zagotavljamo prek elektronskega naslova podpora@halodoktor.si. Uporabnik se lahko prostovoljno odloči, da nas bo kontaktiral tako, da na navedeni elektronski naslov pošlje elektronsko sporočilo.

Neprijavljenim ali neregistriranim uporabnikom zagotavljamo tudi podporo pred prijavo oz. registracijo z uporabo hipnega sporočanja prek orodja Intercom, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit d.o.o.. Pred uporabo navedenega orodja je uporabnik pozvan k strinjanju s temi Splošnimi pogoji in navedeno Politiko zasebnosti, ker je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvedbo same podpore prek navedenega orodja.

6. člen

Omejitev odgovornosti

Kot definirano v preambuli teh Splošnih pogojev, aplikacija (in zdravstvena storitev, ki se izvaja v sklopu uporabe aplikacije) ni namenjena nujnim primerom. V takšnem primeru mora uporabnik takoj poklicati na telefonsko številko 112 in v celoti prevzema odgovornost za (ne)ukrepanje, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Izvajalec izjavlja, da je aplikacija na voljo takšna, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njenih podatkov in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja aplikacijo in koristi z njo povezane storitve na lastno odgovornost.

Vse informacije, ki so vključene v aplikaciji, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  uporabnikom. Izvajalec skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v aplikaciji, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle v aplikacijo, s čimer je izvajalčeva kazenska ali civilna odgovornost izključena.

V aplikaciji so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani (drugih poslovnih subjektov, npr. plačnika). Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh izvajalec ne odgovarja; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

7. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.

8. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Uporabnik, ki je Splošne pogoje pred vstopom v aplikacijo že sprejel, bo ob naslednji uporabi aplikacije obveščen o takšni izvedeni spremembi Splošnih pogojev in ponovno pozvan k eksplicitnemu sprejetju posodobljene različice.


V Ljubljani, dne 20. 10. 2020


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec