Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji portala eZdravnik.si

RAZLIČICA v2.3 Z DNE 6. 7. 2020


1. člen

Uvodna določba

Spletni portal eZdravnik.si (v nadaljevanju: portal) vsebuje informacije o zdravstvenih storitvah in izvajalcih, ki izvajajo te storitve, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

  • prikaz seznama izvajalcev zdravstvenih storitev,
  • objavo podrobnosti in drugih sporočil izvajalcev zdravstvenih storitev in
  • urejanje informacij izvajalcev zdravstvenih storitev.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
  • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za prikaz informacij o zdravstvenih storitvah, ki jih opravlja (tudi izvajalec zdravstvenih storitev);
  • uporabnik spletnega mesta ali uporabnik je fizična oseba, ki uporablja spletno mesto v osebne namene; za uporabo spletnega mesta se strinja s temi Splošnimi pogoji (tudi obiskovalec).

3. člen

Uporaba spletnega mesta s strani izvajalcev zdravstvenih storitev

Postopek prikazovanja storitev, podrobnosti in drugih sporočil naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev) na portalu zahteva podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih storitev), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev.

4. člen

Uporaba spletnega mesta s strani obiskovalcev

Portal je dostopen na naslovu https://www.eZdravnik.si in prikazuje nabor zdravstvenih storitev in njihove izvajalce v Sloveniji. Izvajalci zdravstvenih storitev (naročniki) sami skrbijo za ažurnost objavljenih podatkov.

Ekipa portala skladno s 5. členom teh Splošnih pogojev ne odgovarja za nepravilnosti podatkov in morebitno iz tega razloga nastalo škodo.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je portal na voljo takšen, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njegovih podatkov in uporabnost pri naročnikovem ali uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik ali uporabnik uporabljata portal in z njim povezane module na lastno odgovornost. 

Vse informacije, ki so vključene na portalu, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila  uporabnikom. Vsebina informacij na portalom je med izvajalcem in naročnikom usklajena s pogodbo, kot to definira 3. člen (točka 3.1.) teh Splošnih pogojev.

Izvajalec z ekipo portala skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na portalu, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na portal, s čimer je naša kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker dopuščamo možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporočamo, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi ali naročniku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh.

Na portalu so lahko vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh ne odgovarjamo; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

6. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja aplikacije, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo. 

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika. 

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

7. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh. 

8. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh izvajalca.

Naročnika je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb. Pri tem ima naročnik pravico v istem roku, brez odpovednega roka, odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Če naročnik ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.


V Ljubljani, dne 6. 7. 2020


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec